KINGSMEN – OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Artykuł 1. Wstęp

1.1. Niniejsze zasady i warunki dotyczą wszystkich działań organizowanych przez fundację KingsMen (KM).

1.2. KM organizuje wyprawy, aby dać uczestnikom możliwość rozwijania się jako mężczyźni, ojcowie i liderzy.

1.3. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji (również za pośrednictwem strony internetowej), mają zapewniony udział dopiero po wpłaceniu całej kwoty za podróż.

1.4. Rezygnacja:

  • W przypadku rezygnacji z tzw. zajęć „KM+” (24 h, warsztat) zwrot nie przysługuje.
  • Rezygnacja z wyjazdów Quest, AWAKEN! oraz wyjazdów ojciec-syn/ojciec-córka: Do 3 miesięcy przed wyjazdem KingsMen zatrzyma € 50. Między 3 a 1 miesiącem przed wyjazdem zostanie zatrzymane 50% wpłaty. Poniżej 1 miesiąca przed wyjazdem zwrot nie przysługuje. Rezygnację i prośbę o zwrot pieniędzy należy przesłać na adres info@kingsmen.nl.

 

Artykuł 2. Odpowiedzialność

2.1. Odpowiedzialność KM za szkody poniesione przez uczestnika jest ograniczona do jednokrotności kwoty za podróż, chyba że ze strony KM doszło do działania umyślnego lub zaniedbania.

2.2. KM nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeśli wynikają one z winy uczestnika, są konsekwencją nieuniknionych i/lub wyjątkowych okoliczności lub jeśli wynikają z winy osób trzecich niezaangażowanych przez KM do realizacji wypraw.

2.3. KM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku wypadków, które wydarzyły się podczas uczestnictwa w wycieczkach i/lub zajęciach sportowych, chyba że KM działała umyślnie lub przez zaniedbanie.

2.4. Jeśli do usługi objętej rezerwacją wyprawy ma zastosowanie konwencja lub rozporządzenie UE, KM może powołać się na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, które ta konwencja lub rozporządzenie przyznaje lub zezwala dostawcy usług jako takiemu.

2.5. Fundacja KM nie jest również odpowiedzialna ani zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeśli i o ile uczestnik był w stanie uzyskać odszkodowanie z wykupionej przez siebie polisy ubezpieczeniowej, takiej jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji i/lub ubezpieczenie podróżne. Uczestnicy zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia podróżnego i od kosztów rezygnacji.

2.6. KM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże, nawet jeśli mają one miejsce w miejscu zakwaterowania, ani za szkody na mieniu osobistym podczas podróży.

2.7. Uczestnik ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w (wynajętym) miejscu zakwaterowania, na polu namiotowym lub w innym mieniu KM, które powstaną podczas jego użytkowania przez uczestnika. Niezależnie od tego, czy jest to wynikiem działania lub zaniechania uczestnika czy osób trzecich przebywających w miejscu zakwaterowania za zgodą uczestnika.

2.8. Uczestnik zabezpiecza KM przed wszelką odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w wyniku działania lub zaniechania uczestnika lub osób trzecich przebywających w miejscu zakwaterowania za zgodą uczestnika.

 

Artykuł 3. Prawa i obowiązki

3.1. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń wydawanych przez KM. W przypadku niestosowania się do tych poleceń KM zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia uczestników z wyprawy i odesłania ich do domu na ich koszt.

 

Artykuł 4. Dokumenty podróży

4.1. KM wskaże w potwierdzeniu, kiedy i w jaki sposób dokumenty podróży zostaną udostępnione uczestnikowi.

4.2. Jeśli uczestnik nie otrzymał dokumentów podróży w terminie podanym przez KM, ale nie później niż 5 dni roboczych przed wyjazdem, proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do KM.

 

Artykuł 5. Cena

5.1. Cena w ofertach, wycenach i publikacjach na stronach internetowych KM jest ceną za osobę, o ile nie podano inaczej, i obejmuje wyłącznie usługi opisane w ofertach i publikacjach.

5.2. Ryzyko i koszty podwyżek cen, o których nie było wiadomo w momencie dokonywania rezerwacji, ponosi uczestnik. Mogą to być podatki, nieplanowane koszty transportu, koszty paliwa i/lub opłaty lokalne.

 

Artykuł 6. Skargi podczas wyprawy

6.1. Skargi dotyczące realizacji wyprawy należy zgłaszać jak najszybciej na miejscu w celu znalezienia rozwiązania. W tym celu uczestnik musi zgłosić się do:

  • przewodników wyprawy (a jeśli nie ma możliwości rozwiązania po ich stronie)
  • zarządu KM.

6.2. Jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte i wpływają również na jakość wycieczki, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt zarządowi KM.

6.3. KM udzieli informacji na temat wytycznych, których należy przestrzegać w danym miejscu, oraz poda dane kontaktowe i dostępność osób zajmujących się sprawą.

6.4. Jeżeli uczestnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia i odnotowania skargi w sposób wskazany przez KM i w związku z tym Fundacja KM nie miała możliwości usunięcia nieprawidłowości, wszelkie prawa do odszkodowania ulegają wygaśnięciu.

 

Artykuł 7. Dane osobowe

7.1. Dane, jakie uczestnik przekazuje KM za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w celu wzięcia udziału w wycieczce, są wykorzystywane w celu organizacji wycieczki.

7.2. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych przy okazji innych wyjazdów/działań organizowanych przez KM.

7.3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w działaniach i zaproszeniach ze strony KM. KM dochowa przy tym najwyższej możliwej staranności i będzie przestrzegać zasad wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.