KingsMen Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door de stichting KingsMen (KM).
1.2. KM organiseert trektochten om de deelnemers de kans te geven zich te ontwikkelen als mannen, vaders en leiders.
1.3 Deelnemers die zich inschrijven (ook via de website) zijn pas verzekerd van deelname als de volledige reissom is betaald.
1.4 Annulering

– Bij annulering van een zogenaamde “KM+” activiteit (24 uur, workshop) vindt geen restitutie plaats.

– Annulering van Quest, AWAKEN! en vader-zoon vader-dochter reizen: Tot 3 maanden voor vertrek houdt KingsMen € 50 in. Tussen 3 en 1 maand voor vertrek zal 50% van de bijdrage ingehouden worden. Binnen 1 maand voor vertrek vindt er geen restitutie plaats. Een annulering en verzoek om terugbetaling moet worden gestuurd naar info@kingsmen.nl.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

2.1. De aansprakelijkheid van KM voor door u geleden schade is beperkt tot éénmaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of nalatigheid van KM.
2.2. KM is niet aansprakelijk voor schade indien deze aan uzelf te wijten is, een gevolg is van onvermijdbare en/of buitengewone omstandigheden of te wijten is aan een niet door KM bij de uitvoering van de tochten ingeschakelde derde.
2.3 KM is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van ongevallen die zich voordoen tijdens deelname aan excursies en/of sportactiviteiten, tenzij er sprake is van opzet of nalatigheid van KM.
2.4. Indien een verdrag of regeling van de EU van toepassing is op een in de trekreservering inbegrepen dienst, kan KM zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of die regeling aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
2.5. Evenmin is KM aansprakelijk of gehouden tot enige vergoeding van schade indien en voor zover de deelnemer zijn/haar schade heeft kunnen verhalen op een door hem/haar afgesloten verzekering, zoals een annulerings- en/of reisverzekering. Deelnemers zijn verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
2.6. KM is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, ook niet als die in een accommodatie plaatsvindt, of schade aan persoonlijke eigendommen tijdens een reis.
2.7. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan de (gehuurde) accommodatie, kampeerplaats of andere eigendommen van de KM die tijdens uw gebruik daarvan ontstaat. Ongeacht of deze het gevolg is van een handelen of nalaten van uzelf of van derden die met uw toestemming in de accommodatie aanwezig zijn.
2.8. U vrijwaart KM voor alle aansprakelijkheid ter zake van schade van derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van uzelf of van derden die met uw toestemming op de verblijfsplaats aanwezig zijn.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen

3.1. U bent verplicht de door KM gegeven instructies op te volgen. Indien deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, behoudt KM zich het recht voor deelnemers onmiddellijk van de tocht uit te sluiten en hen op eigen kosten naar huis te sturen.

Artikel 4 Reisdocumenten

4.1. KM zal in de bevestiging aangeven wanneer en hoe de reisdocumenten u ter beschikking zullen worden gesteld.
4.2. Indien u op het door KM aangegeven tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, geen reisbescheiden heeft ontvangen, verzoeken wij u dit onverwijld aan KM te melden.

Artikel 5 Prijs

5.1. De prijzen in aanbiedingen, offertes en publicaties op de KM websites gelden per persoon, tenzij anders vermeld, en omvatten alleen de in aanbiedingen en publicaties beschreven diensten.

5.3. Prijsverhogingen die niet bekend waren op het moment dat de boeking werd gemaakt, zijn voor uw risico en rekening. Dit kunnen belastingen, ongeplande transportkosten, brandstofkosten en/of lokale heffingen zijn.

Artikel 6 Klachten tijdens de tocht

6.1. Klachten over de uitvoering van de trektocht moeten zo spoedig mogelijk ter plaatse worden gemeld, zodat een oplossing kan worden gevonden. Daartoe dient de deelnemer zich te melden bij
• De trekgidsen (en als daar geen oplossing mogelijk is);
• KM bestuur.

6.2. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en deze ook de kwaliteit van de reis aantast, dient u dit onverwijld aan de KM-raad te melden.

6.3. De KM zal informatie verstrekken over de op de locatie te volgen richtsnoeren en de contactgegevens en beschikbaarheid van de betrokkenen.
6.4. Indien de deelnemer niet aan de verplichting tot melding en registratie van de klacht op de door KM aangegeven wijze heeft voldaan en KM dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te herstellen, vervalt ieder recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Gegevens

7.1. Gegevens die u via het inschrijfformulier aan KM verstrekt om deel te nemen aan de reis, worden gebruikt met het oog op de organisatie van de reis.

7.2. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor promotiedoeleinden voor andere reizen/activiteiten die KM organiseert.

7.3 Deelnemer verleent toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens ten behoeve van deelname aan activiteiten en uitnodigingen van KM. KM zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen en zich houden aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.