KINGSMEN BENDROSIOS DALYVAVIMO SĄLYGOS

Dalis Nr 1. Įvadas

1.1 Šios sąlygos taikomos visai KingsMen fondo (KM) organizuojamai veiklai.
1.2 KM organizuoja žygius tam, kad dalyviams būtų suteikta galimybė tobulėti kaip vyrams, tėvams ir lyderiams.
1.3 Dalyviai, užsiregistravę (taip pat ir per internetinę svetainę), gali dalyvauti tik tada, kai sumokama visa kelionės suma.
1.4 Atšaukimas:
– Atšaukus vadinamąją „KM+“ veiklą (24 val., workshop), pinigai negrąžinami.
– Quest, AWAKEN! ir tėvo ir sūnaus, tėvo ir dukters kelionės atšaukimas: Iki išvykimo likus 3 mėnesiams KingsMen pasilieka 50 €. Likus 3–1 mėnesiui iki išvykimo 50 % įmokos bus išskaičiuota. Likus 1 mėnesiui iki išvykimo pinigai negrąžinami. Registracijos atšaukimas ir prašymas grąžinti pinigus turėtų būti siunčiamas adresu info@kingsmen.nl.

Dalis Nr 2. Atsakomybė

2.1 KM’s liability for damages you suffer is limited to one time the travel sum, unless intentional or negligent action on the part of KM is involved.

2.2 KM is not liable for damages if these can be attributed to yourself, are a consequence of unavoidable and/or exceptional circumstances or can be attributed to a third party not engaged by KM for the execution of the treks.

2.3 KM is not liable for damages suffered as a result of accidents which occur during participation in excursions and/or sports activities, unless intentional or negligent action is taken by KM.

2.4 If an EU convention or regulation applies to a service included in the trek booking, KM can invoke an exclusion or limitation of liability which that convention or regulation grants or permits to a service provider as such.

2.5 Neither is KM liable or obliged to pay any compensation if and insofar as the participant has been able to recover his/her damages from an insurance policy taken out by him/her, such as cancellation and/or travel insurance. Participants are required to take out travel and cancellation insurance.

2.6 KM is not liable for accidents, theft, even if it occurs in an accommodation, or damage to personal property during a trip.

2.7 You are jointly and severally liable for all damage to the (hired) accommodation, camping pitch or other KM property that occurs during your use of it. Irrespective of whether this is the result of an act or omission by yourself or third parties present at the accommodation with your permission.

2.8 You indemnify KM for all liability regarding third party damages that are the result of an act or omission by yourself or third parties present at the place of accommodation with your permission.

 

2.1 KM atsakomybė už jūsų patirtą žalą yra apribota vienkartine kelionės suma, nebent tai susiję su tyčiniais ar neatsargiais KM veiksmais.

2.2 KM neatsako už žalą, jei tai gali būti priskirta jums pačiam, yra neišvengiamų ir (arba) išskirtinių aplinkybių pasekmė arba gali būti priskirta trečiajai šaliai, kurios KM neįtraukė į žygio veiklos programą.

2.3 KM neatsako už žalą, patirtą dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių dalyvaujant ekskursijose ir/ar sportinėje veikloje, nebent KM ėmėsi tyčinių ar neatsargių veiksmų.

2.4 Jei paslaugai, įtrauktai į kelionės užsakymą, taikoma ES konvencija ar reglamentas, KM gali remtis atsakomybės atmetimu arba apribojimu, kurį ta konvencija ar reglamentas suteikia arba leidžia paslaugų teikėjui kaip tokiam.

2.5. KM taip pat nėra atsakinga ar įpareigota mokėti jokios kompensacijos, jei ir tiek, kiek dalyvis galėjo susigrąžinti žalą iš jo sudaryto draudimo poliso, pvz., atšaukimo ir (arba) kelionės draudimo. Dalyviai privalo apsidrausti kelionės ir jos atšaukimo draudimu.

2.6 KM neatsako už nelaimingus atsitikimus, vagystes, net jei tai įvyksta apgyvendinimo įstaigoje, ar asmeninio turto sugadinimą kelionės metu.

2.7 Jūs esate solidariai atsakingi už visą žalą, padarytą (išnuomotam) būstui, kempingo aikštelei ar kitam KM turtui, atsiradusią Jums naudojantis ja. Nepriklausomai nuo to, ar tai yra jūsų ar trečiųjų asmenų, esančių apgyvendinimo įstaigoje su jūsų leidimu, veiksmų ar neveikimo rezultatas.

2.8 Jūs atlyginate KM visą atsakomybę už trečiųjų šalių žalą, atsiradusią dėl jūsų veiksmų ar neveikimo arba trečiųjų šalių, esančių apgyvendinimo vietoje su jūsų leidimu.

 

Dalis Nr. 3 Teisės ir pareigos

3.1 Jūs privalote laikytis KM pateiktų nurodymų. Jei šių nurodymų nesilaikoma, KM pasilieka teisę nedelsiant pašalinti dalyvius iš žygio ir išsiųsti dalyvius namo jų pačių sąskaita.

 

Dalis nr 4. Kelionės dokumentai

4.1 KM rezervacijos patvirtinimo laiške nurodys, kada ir kaip jums bus pateikta inforamcija ir  kelionės dokumentai.

4.2 Jei KM nurodytu laiku, bet ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki išvykimo, negavote jokių kelionės dokumentų ar inforamcijos, nedelsdami praneškite apie tai KM.

 

Dalis Nr 5. Kaina

5.1 Kaina KM interneto svetainėse pateiktuose pasiūlymuose ir publikacijose taikoma vienam asmeniui, jei nenurodyta kitaip, ir apima tik pasiūlymuose ir leidiniuose aprašytas paslaugas.

5.2 Kainos padidėjimas, kuris nebuvo žinomas užsakymo atlikimo metu, yra jūsų rizika ir sąskaita. Tai gali būti įvairūs su celions susiję mokesčiai, neplanuotos transporto išlaidos, išlaidos kurui ir (arba) vietinės rinkliavos ir pan..

 

Dalis Nr. 6 Nusikundimai žygio metu.

6.1 Nusiskundimai ar skundai dėl žygio vykdymo eigos turi būti kuo greičiau pranešti vietoje atsakingam asmeniui, kad būtų rastas sprendimas. Tuo tikslu dalyvis turi pranešti:

  • Žygio vadovui (ir jei sprendimas ten neįmanomas);
  • KM valdybai.

6.2 Jeigu trūkumas nepašalinamas ir tai turi įtakos ir kelionės kokybei, privalote nedelsdami apie tai pranešti KM valdybai.

6.3 KM pateiks informaciją apie gaires, kurių reikia laikytis vietoje, ir susijusius asmenų kontaktinius duomenis bei prieinamumą.

6.4 Jei dalyvis neįvykdė pareigos pranešti ir įregistruoti skundą KM nustatyta tvarka ir dėl to KM nebuvo suteikta galimybė ištaisyti trūkumą, bet kokia teisė į žalos atlyginimą išnyksta.

 

Dalis Nr 7. Asmens duomenys

 

7.1 Duomenys, kuriuos KM pateikiate per registracijos formą, norėdami dalyvauti kelionėje, naudojami kelionės organizavimo tikslais.

7.2 Taip pat, duomenys gali būti naudojami reklaminiais tikslais kitoms KM organizuojamoms kelionėms/veikloms.

7.3 Dalyvis suteikia leidimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami gauti kvietimus  dalyvauti kitose KM renginiuose. Tai darydami KM elgsis kaip įmanoma atidžiau ir laikysis taisyklių, kylančių iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.